Start

Skovstrup er en lille landsby beliggende naturskønt lige syd for Lundby Krat og Lundby Bakker i Aalborg Kommune.

Byen er som sagt lille, men det giver mulighed for et godt sammenhold beboerne imellem.

Vi kender og hjælper hinanden.

Sammenholdet er blevet yderligere styrket gennem dannelsen af Skovstrup og Omegns Borgerforening i april 2014.

Foreningen er medlem af Vaarst Samråd.

Borgerforeningen afholder i løbet af året arrangementer med stor deltagelse – også af børn, der er flyttet fra byen, men som stadig, til glæde for alle, ønsker at bevare tilhørsforholdet.

Skovstrup har jævnlige busforbindelser til og fra Aalborg via Gistrup og til/ fra det sydlige Himmerland.

Gistrup Skole er distriktsskolen og nås med 5 minutter i bus.

Nærmeste indkøbsmuligheder er Gistrup med bla. Super Brugs, Fakta, bager og slagter.

I umiddelbar nærhed af Skovstrup starter Aalborg Kommune i efteråret 2016 et skovrejsningsprojekt som en forlængelse af Lundby Krat mod syd.

Velkommen til

Skovstrup og Omegns Borgerforening

Sidste nyt

 

Skovrejsning

 

I efteråret 2015 købte Aalborg Kommune jordarealer beliggende på begge sider af Vaarstvej imellem nr. 14 og 20, hvor der skal være skovrejsning, som indgår i den kommunale vandmiljøplan.

 

 

 

Bestyrelse:

Annette Kiil, formand

Lis Larsen, næstformand

Pernille Pejs, Sekretær

Viggo Dahl, Kasserer

Kirsten Steen-Jensen, Medlem

Peter A Larsen, Medlem

 

Kontakt til bestyrelsen: skovstrupborgerforening@gmail.com

Bosiddende i Skovstrup og omegn kan tegne medlemskab af foreningen.

Henvendelse vedr. medlemskab til skovstrupborgerforening@gmail.com

Årligt kontingent per husstand er 200,00 kr. (2017)

Vedtægter for Skovstrup og Omegns Borgerforening

§ 1: Foreningens navn er Skovstrup og Omegns Borgerforening.

§ 2: Foreningen, som er upolitisk, har til formål at fremme medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder m.v., at tage initiativ til løsning af opgaver af fælles interesse samt at medvirke til at fremme sammenholdet og kontakten indbyrdes.

§ 3: Som medlemmer kan optages alle bosiddende i Skovstrup og omegn.

Medlemsskabet er per husstand med én stemme per husstand.

Efter en fraflytning kan en husstand tegne passivt medlemskab af foreningen og dermed stadig deltage i foreningens arrangementer.

Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen.

Passive medlemmer betaler kontingent på lige fod med aktive medlemmer.

§ 4: Medlemsskabet er effektivt, når kontingent og eventuelle restancer er betalt. Udmeldelse skal ske skriftligt og senest 14 dage før et årsskifte. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og gælder for et kalenderår.

Kontingentet indbetales på en af bestyrelsen oprettet bankkonto.

§ 5: Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december.

§ 6: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden udsendes mindst 5 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Ved generalforsamling og bestyrelsesmøder føres referat, som tilstilles dirigent og bestyrelsesmedlemmer.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis to bestyrelsesmedlemmer eller mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt kræver dette.

§ 8: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der er valgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at 3 medlemmer vælges i ulige år, og 3 medlemmer vælges på ulige årstal.

Ved konstituering efter den stiftende generalforsamling afgør bestyrelsen rækkefølgen for valg.

Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer, herunder formand og næstformand, er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

På hvert bestyrelsesmøde føres protokol, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

I økonomisk henseende tegner formanden og kassereren foreningen.

§ 9: Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamling med mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettiges stemmer.

§ 10: Foreningen kan opløses med mindst to tredjedele af den fremmødte stemmeberettiges stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst en måneds mellemrum.

Foreningens eventuelle midler skal ved ophævelse anvendes efter sidste generalforsamlings beslutning til opgaver, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. april 2014.

Revideret på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2017.